Arizona Gray Squirrel (Sciurus arizonensis)             

  Huachuca Mountains, Arizona, USA

 

  

 

  2006, Fraser Simpson

 

 previous image  next image     Back to Mammal Photographs | Home