Dotterel (Charadrius morinellus)

 

 Kaunispaa, Finland

  Kaunispaa, Finland

 

 

  2002, Fraser Simpson

   2002, Fraser Simpson

 previous image  next image     Back to Bird Photographs | Home